banner3088

Aralık ayı meclisi karara bağlandı

Silivri Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu’nda görüşülen gündem maddelerinin tamamı oy birliğiyle kabul edildi.

Aralık ayı meclisi karara bağlandı

 

Silivri Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu, 10 Aralık 2010 Cuma Günü saat 14.30’da Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Görüşülen 11 gündem maddesinin tamamı oy birliğiyle karara bağlandı.

 

-Gündemin 1. Maddesi olan Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Çanta Mimar Sinan Mahallesi, Gümüşyaka, 1091 ada 3 nolu parseldeki Düğün Salonu ihalesini alan ÖZNEM Organizasyon ve Gıda Tic.Ltd. Şti.’nin ilave yatırım teklifi ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “İlçemiz Gümüşyaka Mahallesi, 1091 ada, 3 nolu parselde, 3 adet düğün salonu yapımı karşılığında 15 yıllık kiralama işinin, Silivri 1. Noterliği’nin 26.08.2010 tarih ve 10115 nolu sözleşmesi ile yapıldığı, ancak söz konusu arsa üzerinde yapılacak olan havuzlu açık düğün salonunun inşa edileceği arazinin doğal topografyasının avantajı ve kısıtlı bütçeli vatandaşlarımızın da talebini karşılayacak şekilde 300 kişilik kapalı düğün salonu ilave etmek istediklerini, bu yeni teklifleri ile daha önceden taahhüt ettikleri kapalı alan miktarının 3159 m2’den, 4813 m2’ye, açık alanların ise 372 m2’den 2184 m2’ye çıktığını, söz konusu tekliflerinin hiçbir işletme süresi ve bedel talep etmeksizin, sözleşmelerinin 4. maddesindeki ‘ işletme süresi içersinde tesiste ilave ve fonksiyon değişiklikleri ancak Belediye Meclisi’nin izni ile mümkündür. Yeni durum için yeni kira bedeli tespit edilerek Meclisin onayına sunulur. Onayı halinde yürürlüğe girer’ hükmü gereğince, sözleşme şartları içinde 180 takvim günlük ek süre taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda, yeni Düğün Salonu ve Sosyal Tesisleri Tadilat ve İlave Salonları projesinde kapalı alanların artması neticesinde, sözleşmenin 3. maddesinde kabul ettikleri yıllık 24.000,00 TL kiranın, 26.000,00 TL’ye yükseltilerek kiraya verilmesi hususu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-2. Gündem maddesinde görüşülen Silivri Selimpaşa Mahallesi, F20C18D2B pafta, 838 ada, 1 parsel ve bu parselin doğusu ile güneyinde kalan kamuya terk edilmiş park alanı ve F20C18D2A (24B-III) pafta 691 ada 3 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, F20C18D2B pafta, 838 ada, 1 parsel ve bu parselin doğusunda ve güneyinde kalan, kamuya terk edilmiş olan park alanı ile F20C18D2A (24B-III) pafta, 691 ada, 3 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi ile 838 ada, 1 parsel ile 838 ada, 1 parselin doğusunda ve güneyinde kalan, kamuya terk edilmiş olan park alanı, Konut Alanı olarak; 691 ada, 3 parsel ise konut alanından çıkarılarak, Park Alanı olarak planlanmıştır. Teklifin detaylı incelenmesi için Müdürlüğü’ne iadesine karar verilmiştir.” 2. Gündem maddesinin müdürlüğüne iadesine oy birliğiyle karar verildi.

 

- Silivri Cumhuriyet Mahallesi, 19-O-IIIc pafta, 237 ada, 8-9-10-11 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili 3. Gündem maddesinin İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 19 O III pafta 237 ada 8-9-10-11 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatı plan notları; 1-Tasdik hududu Silivri İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 19 O III pafta 237 ada 8-9-10-11 numaralı parseller hudududur.

2-Plan tadilatı sınırı içerisinde kalan 237 ada 8-9-10-11 numaralı parsellerin bir kısmı konut alanı bir kısmı yeşil alan bir kısmı kumsal alanıdır.

3-Konut alanlarında bulunan yapı kullanma izin belgesi almış binalar ve 03.12.2010 tarihli aplikasyon krokisinde belirtilen mevcut binalar korunacaktır. Yeni binalarda 03.12.2010 tarihli 237 ada 8-9-10-11 parseller için geçerli aplikasyon krokisinde belirtildiği şekilde pafta üzerine işlenmiş kontur ve gabari ölçülerine uyulacaktır.

4-Max. h: 2 Kattır. Yükseklik, komşu binanın siluetini aşamaz.

5-Donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

6-Parsel alanında ifraz ve tevhit işlemi yapılabilir.

7-İlgili Kamu Kurum ve Kuruluş görüşleri alınacaktır.

8-Kıyı Kenar Çizgisine ilgili Bayındırlık ve İskân Bakanlığından görüş alınmadan uygulama yapılamaz.

9-Açıklanmayan hususlarda ilgili yasa yönetmelikler ve İstanbul İmar Yönetmeliği şartları ve 03.12.1986 tasdik tarihli İstanbul ili, Silivri İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notları geçerlidir şeklindeki 1/1000 ölçekli plan tadilatı komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” 3. gündem maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-Gündemin 4. Maddesi olan İlçemize Kültür Merkezi binası yapımı ve B.Çavuşlu Mahallesi Düğün Salonu yapımı konusunda Mehmet Balcı’nın bağış yapma talebinin görüşülmesiyle ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 06.12.2010 tarihli toplantısında, Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edilen, Mehmet Balcı’ya ait 01.12.2010 tarih ve bila sayılı dilekçesinde;  İstanbul İli, Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, 20 NIV pafta, 99 ada, 4 nolu parselde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup, Belediyeye tahsisli bulunan arsa üzerinde yapılacak olan 15.110 m2 alanlı Silivri Belediyesi Kültür Merkezi’nin Belediyece onaylanan projesine göre ve Kültür Merkezinin bir salonuna adının verilmesi ve girişine yerleştirilecek bağış plaketinde de adının yer alması şartıyla kaba inşaatını ( Tüm betonarme, karkas imalatları, duvarlar dâhil, çatı hariç ) yaparak belediyeye bağışlamak, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Büyükçavuşlu Mahallesi, 213 ada,1 parsel üzerinde yapılacak 844 m2 alanlı Düğün Salonunu, Belediyece hazırlanan projeye göre ve girişine yerleştirilecek bağış plaketinde adının yer alması şartıyla anahtar teslim inşaatını yaparak bağışlamak istediğini belirtmiştir. Bu isteğin ve konu ile ilgili hazırlanan protokolün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( g ) bendi gereğince karara bağlanması hususu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-5. Gündem maddesinde görüşülen Silivri Alibey Mahallesi, Muratçeşme Mevkii, 1476 ada,1 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, Muratçeşme Mevkii1476 ada, 1 parsel nolu taşınmaz; 16.07.2009 tarih ve 926 sayılı İBB Meclis kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı tadilatında TAKS:0.25 KAKS;0.75, 5/A-3/3 yapılaşma şartlarında Ticaret+Konut Alanı, 03.12.1986 onaylı Uygulama İmar Planında ise TAKS:0.25, KAKS:0.75 5/A-3/3 yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak planlanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatında;

1.1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatında; Plan onama sınırı; Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, Murat Çeşme Mevkii, 1476 ada, 1 Sayılı parsel alanıdır.

2.Plan onama sınırı içinde kalan alan; Ticaret+Hizmet alanıdır.

3.Ticaret+Hizmet alanında; TAKS:0.25, KAKS:0.75, 5/A-3/3 yapılaşma koşulları geçerlidir.

4.Ticaret+Hizmet alanında; İşmerkezi, Ofis, Büro, Çarşı, Alışveriş Merkezi, Çok Katlı Mağaza, Otel, Motel ve Benzeri Konaklama Tesisleri, Sinema, Tiyatro, Eğlence Merkezi, Müze, Kütüphane, Sergi Salonu, Özel Kültür Tesisleri, Özel Eğitim Tesisleri, Özel Yurt, Özel Kreş, Özel Anaokulu, Lokanta, Restaurant, Gazino, Yönetim Binaları, Banka ve Finans Kurumları gibi ticari fonksiyonlar yer alabilir.

5.İlçe Belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

6.İlgili kurum görüşlerine uyulacaktır.

7.Zemin Etüd ve raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

8.Deprem ve otopark yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde sağlanacaktır.

9.Plan onama sınırı içinde; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2009 gün 926 sayılı kararı ile uygun bulunarak tasdik edilen 1/5.000 ölçekli nazım imar planı, plan hükümleri ile açıklanamayan hususlarda; yürürlükteki, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, plan hükümleri ve İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir. Şeklindeki 1/1000 ölçekli imar planı tadilatının detaylı şekilde incelenmek üzere müdürlüğüne iadesi uygun bulunmuştur.” 5. Gündem maddesinin müdürlüğüne iadesine oy birliğiyle karar verildi.

 

- Çevre kirliliği ile can ve mal sağlığı açısından tehlike arz eden naylon poşet uygulamasının yasaklanması ile ilgili 6. Gündem maddesinin Çevre Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 06.12.2010 tarihli toplantısında, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen, Çevre Kirliliğine neden olan en önemli kaynaklardan biri doğada dönüşümü yüzyıllar alan ve dünyada her yıl yaklaşık 500 milyar adet üretilen taşıma amaçlı plastik poşetlerdir. Plastik poşetler, marketlerde, mağazalarda, pazar yerlerinde ve daha pek çok ortamlarda kullanılmakta olup, nesli tehlike altında olan canlıların yok olmasına, besin zincirinin kirlenmesine ve katı atık depolama sahalarının verimliliğinin azalmasına, hatta kullanım sürelerinin kısalmasına neden olmaktadır. Petrol kaynaklarından yapılmaları sebebiyle küresel ısınmanın en önemli nedenlerinden biri olan naylon poşetlerin, kullanımının sınırlandırılması, üreticilerin tüketicilerle birlikte alternatif ürünlere yönlendirilmesi, yeniden kullanılabilir nitelikteki bez torba, file, kese kâğıdı ile çevre dostu oxo-biobozunur, bio bozunur(doğada %100 yok olabilen) poşetlerin kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Silivri ilçe sınırları içerisinde naylon poşet kullanımına 01.07.2011 tarihi itibariyle son verilmesine, bu süreç içerisinde gerekli hazırlık çalışmalarının yapılarak, esnafın elindeki naylon poşetleri tüketmeleri ve diğer alternatif ürünleri kullanmaları konusunda bilgilendirilmesine ayrıca alışverişlerde kullanılan naylon poşetlerin kullanılması yerine toplumun geri dönüşümü mümkün olan ya da yeniden kullanılabilir alternatif ürünlere yönlendirilmesi konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi hususu, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-Gündemin 7. Maddesi olan 2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin planlardaki değişiklik nedeniyle yeni yer tespiti yapılması ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 06.12.2010 tarihli toplantısında, İmar Komisyonuna havale edilen, Silivri Belediye Meclisi’nin 11/03/2005 tarih ve 2005/23 sayılı Meclis kararı ile 2. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese ile yerleşim yerleri içerisinde olup, kirlilik yarattığı tespit edilen 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin yerleşim yerleri dışına taşınmaları kararı alınarak, yer tespiti yapılmıştır. Fakat işletmelerin bir kısmının taşınması için tespit edilen Mimarsinan Mahallesi 20L-I pafta 461-462-463-464-465-466-467 adalar ile 5 ada olarak belirlenen bölge, konut dışı kentsel çalışma alanında kalır iken, 05/03/2009 tarihinde İBB Başkanınca onaylanan Silivri Merkez ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı uyarınca,  pazarlama alanı, AJE alanında olup, taşkından dolayı imara kapalı alan fonksiyonu kazanmıştır. Yine işletmelerin bir kısmının taşınması için tespit edilen Alipaşa ve Mimarsinan Mahallesi sınırlarında kalan Bağ Payları Mevkii diye adlandırılan 1/1000 Uygulama İmar planında konut dışı kentsel çalışma alanı iken 05/03/2009 tarihinde İBB Başkanınca onaylanan Silivri Merkez ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı uyarınca konut alanı fonksiyonu kazanmıştır. 2. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese ile yerleşim yerleri içerisinde olup, kirlilik yarattığı tespit edilen 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin, 11/03/2005 tarih ve 2005/23 sayılı Silivri Belediye Meclis Kararında belirlenen alanlar için, Silivri Merkez ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı uyarınca farklı fonksiyonlar tanımlanması nedeniyle, 2005/23 sayılı Silivri Belediye Meclisi kararının geçerliliğini yitirdiğinden iptaline, her nevi hurda depolarının 1/5000 planlardaki konut dışı kentsel çalışma alanları, depolama alanı, sanayi alanları ve sanayi sitelerine taşınması, faaliyetlerini kapalı yapı alanlarında sürdürmesi ve mevcut yerlerinde ruhsatlı olarak çalışan hurdacıların 1 yıl süre içerisinde yukarıda belirtilen alanlara taşınmalarına, ayrıca aynı faaliyet türündeki işletmelerin kendilerinin ya da belediyemizce tespit edilen uygun alanlarda toplanması hususunda tavsiye kararı alınması, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-8.gündem maddesinde görüşülen Silivri Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi, Tahta Köprü Mevkii, 129 ada 5 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri İlçesi, Değirmenköy, Tahtaköprü mevkii, 129 ada, 5 parsel ile bu parselin kuzey doğusunda yer alan 15.00 m.lik yol 17.06.2010 tarih ve 1455 sayılı İBB Meclis kararı ile 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatında Silivri İlçesi, Değirmenköy Beldesi, 129 ada, 5 parselin bir kısmı ile kuzey doğusundaki 15.00 mt’lik yol tasdik sınırı içine alınarak 15.00 mt’lik yol, parselin kendi bünyesinde güney-batı istikametine kaydırılarak, yoldan çıkarılan alan Sanayi Alanı olarak planlanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatında;

1.Plan onama sınırı 129 ada 5 sayılı parsel ile bu parselin kuzey doğusunda yer alan 15,00 m’lik yolu içermekte olup, bu alan “sanayi alanı” ve “yol alanı”dır.

2.129 ada 5 sayılı parselin kuzeydoğu istikametinde yer alan kadastral yolun sanayi alanına tevhid edilmesi karşılığında aynı miktarda alan parselden takas yolu ile yol alanı olarak ayrılacaktır. Şahıs parseline ihdas fazlası miktar, kıymet takdir komisyonuca belirlenecek bedel üzerinden belirlenerek yatırılacaktır.

Sanayi alanında meri 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı yapılaşma şartları (MAX.E:0,50, HMAX:6,50M.) geçerlidir.

3.Ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etüd raporu Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nden onaylanmadan uygulama yapılamaz. Uygulamalarda; raporda belirtilen tedbir ve önerilere uyulacaktır.

4.Açıklanmayan hususlarda yürürlükteki 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı şartları ve İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir şeklindeki 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” 8. Gündem maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

 

- Bakırköy Belediye Başkanlığının, Hayvan Barınakları ve Sokak Hayvan Barınakları Rehabilitasyon Merkezi hizmetinin belediyemizle Ortak Hizmet Projesi için yer tahsis talebi ile ilgili 9.gündem maddesinin İmar ve Hukuk Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 06.12.2010 tarihli toplantısında, İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edilen, Bakırköy Belediye Başkanlığı’nın 03.12.2010 tarih ve 2941 sayılı yazısı ile Hayvan Barınakları ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Hizmetlerinin verildiği Hayvan Bakım Üniteleri ve Rehabilitasyon Merkezlerinin, yetersiz olduğunu, bu nedenle Belediyemizle, Belediye Yasasının 75. maddesinin (a) bendi uyarınca, Taşınmazın Belediyemizce sağlanması, yapımının taraflarınca gerçekleştirilmesi kaydıyla, Ortak Hizmet Projesi şeklinde gerçekleştirilmesini teklif etmişlerdir. Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (a) bendi; “Belediye, Belediye Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak, görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; Mahalli İdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini, bedeli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile Ortak Hizmet Projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerin göre sonuçlandırılır hükmüne göre; Hayvan Barınakları ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi hizmetinin, Ortak Hizmet Projesi kapsamında, bu hususta protokol hazırlanarak, yürütülmesi için, gerekli kararın alınması hakkındaki talebi ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar devam ettiğinden konunun komisyonda kalması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” 9. Gündem maddesinin de müdürlüğüne iadesine oy birliğiyle karar verildi.

 

-10. Gündem maddesinde görüşülen Silivri Gazitepe Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “14.03.2009 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Silivri İlçesi, Gazitepe Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 71.3 hektarlık bölümünü kapsayan ve Meri Nazım İmar Planı kararı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanmış Silivri İlçesi, Gazitepe Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İmar Komisyonumuzca incelenmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-Gündemin 11. Maddesi olan Silivri Küçük Kılıçlı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “14.03.2009 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Silivri İlçesi, Küçükkılıçlı Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 48.60 hektarlık bölümünü kapsayan ve Meri Nazım İmar Planı kararı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanmış “Silivri İlçesi, Küçükkılıçlı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” İmar Komisyonumuzca incelenmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.” Son gündem maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

YORUM EKLE

banner3205

banner3197

banner2250

banner3196