banner3088

Haziran Meclisi Karara Bağlandı

Silivri Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu’nda görüşülen gündem maddelerinin tümü oy birliğiyle kabul edildi.

Haziran Meclisi Karara Bağlandı

Silivri Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu, 08 Haziran 2012 Cuma Günü saat 14.30’da Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Görüşülen 6 gündem maddesinin tamamı oy birliğiyle karara bağlandı.

 

-Gündemin 1. Maddesinde görüşülen Silivri Yeni Mahalle, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “05.03.2009 onay tarihli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi (TEM Otoyolu Güneyi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı içinde yer alan “Yeni Mahalle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” Komisyonumuzca incelenmiş ve mevcut mülkiyet yapısı ve yapılaşma durumu ile planlama aşamasında İSKİ’den alınan kurum görüşünde taşkın riski bulunan alan sınırlarının Nazım İmar Planına göre daha geniş tutulması ve planın uygulanmasını kolaylaştırmak vb nedenlerle Uygulama İmar Planının bazı bölümlerinde Meri Nazım İmar Planından farklı plan kararları getirildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle öncelikle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının değiştirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne müracaat edilmesinin uygun olacağı değerlendirildiğinden Yeni Mahalle Uygulama İmar Planının Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden gelecek cevaba kadar Komisyonumuzda bekletilmesi oy birliği ile uygun görülmüştür.” Gündemin 1. Maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-2. Gündem maddesinde görüşülen Silivri Alipaşa Mahallesi Güneyi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “05.03.2009 onay tarihli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi (TEM Otoyolu Güneyi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı içinde yer alan “Alipaşa Mahallesi Güneyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” Komisyonumuzca incelenmiş ve mevcut mülkiyet yapısı ve yapılaşma durumu ve planın uygulanmasını kolaylaştırmak vb nedenlerle Uygulama İmar Planının bazı bölümlerinde Meri Nazım İmar Planından farklı plan kararları getirildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle öncelikle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının değiştirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne müracaat edilmesinin uygun olacağı değerlendirildiğinden Alipaşa Mahallesi Güneyi Uygulama İmar Planının Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden gelecek cevaba kadar Komisyonumuzda bekletilmesi oy birliği ile uygun görülmüştür.” 2. Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi, 1965 parselde bulunan Eğitim Tesis Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri İlçesi, Büyükçavuşlu Mahallesi 1965 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur.” Gündemin 3. Maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-Gündemin 4. Maddesinde görüşülen Silivri Küçük Kılıçlı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazın görüşülmesi ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri İlçesi, Küçükkılıçlı Mahallesi 745 parsel sayılı taşınmaz malikince 05.03.2012 tarihinde verilen itiraz dilekçesinde taşınmazın imar planlarında Ticaret ve Hizmet fonksiyonu olarak planlanması talep edilmiş olup, söz konusu talebin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olması sebebiyle Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.” 4. Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-5. Gündem maddesi olan Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi 1077 ada, 5 parselde kayıtlı 51 nolu bağımsız bölümdeki belediyemize ait 1/2 hissenin SGK’ya tahsisinin görüşüldüğü Hukuk Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarihli toplantısında, Hukuk Komisyonu’na havale edilen, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 22.05.2012 tarih ve 8352037 sayılı yazıları ile Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1077 ada, 5 parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerindeki, 51 nolu bağımsız bölümün, Belediyemize ait ½ hissesinin, Silivri Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere, kendilerine 1 yıllığına tahsis edilmesini istemişlerdir. Söz konusu alan, Silivri Belediye Meclisi’nin 04.05.2009 tarih ve 29 sayılı kararı ile S.G.K. İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne 2 yıl süre ile tahsis edilmiş ve 01.06.2009 tarihli Protokol imzalanmıştır. 2 yıl süreli tahsis süresinin bitmesi sonucu, Silivri Belediye Meclisi’nin 01.08.2011 tarih ve 72 sayılı kararı ile tahsis süresi 1 (bir) yıl uzatılmış olup, bu süre de 31.05.2012 tarihinde sona ermiştir. İlgi talep doğrultusunda Silivri Sosyal Güvenlik Merkezi olarak kullanılmak üzere, Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1077 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 51 nolu bağımsız bölümdeki Belediyemize ait ½ hissenin, aynı protokol gereği 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (d) bendi uyarınca, bedelsiz olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne 1(bir) yıllığına tahsis edilmesi, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” 5. Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

 

- Seher Kara’nın, alacak davası hakkındaki sulh talebinin görüşülmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Tahliye tutanağında bahsi geçen eşyaların büyük çoğunluğunun ilgili şirketler tarafından ürün satma karşılığında reklam amaçlı olarak verilen eşyalar (buzdolabı gibi) olduğu, diğerlerinin ise geçen zaman içerisinde ekonomik kıymetini yitirmiş olacağı, Seher KARA’nın eşinin tahliye sırasında mal sahibi sıfatı ile hazır bulunmasına rağmen eşyaları teslim almadıklarından, tahliye sonrasında da almadıklarından kendilerinin kusurlu oldukları, taleplerinin zamanaşımına da uğradığı dikkate alınarak sulh taleplerinin reddine karar verilmesi oy birliği ile uygun görülmüştür.” Gündemin 6. Ve son maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

 
Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2012, 18:44
YORUM EKLE

banner3205

banner3196

banner3549

banner3211