banner3088

Mart Meclisi Karara Bağlandı

Silivri Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu’nda görüşülen gündem maddelerinin biri oy çokluğu, diğerleri oy birliğiyle kabul edildi.

Mart Meclisi Karara Bağlandı

 

Silivri Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu, 11 Mart 2011 Cuma Günü saat 14.30’da Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Görüşülen 10 gündem maddesinin biri oy çokluğuyla, 9 tanesi de oy birliğiyle karara bağlandı.

 

- Gündemin ilk maddesi olan Belediyeye ait Silivri Selimpaşa Mahallesi, 1095 ada, 4 nolu parseldeki 48,93 m2’lik belediye hissesi satışının görüşülmesi ile ilgili Plan Bütçe ve İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 07.03.2011 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe- İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Selimpaşa Mahallesi, 1095 ada, 4 parsel, toplam 342,48 m2’lik alan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret Alanı olarak planlanmıştır. İmar Planı kararları gereği toplam 342,48 m2’lik yerdeki hissemize tekabül eden 48,93 m2’yi, ana parselden ayırarak müstakil bir parsel yapma ve müstakilen kullanım imkânı bulunmadığından, söz konusu parseldeki hissemizi diğer hissedarların ön alım hakkı bulunmak şartıyla, satışının yapılması ile ilgili gerekli kararın alınması hususu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti. 

 

-2. Gündem maddesinde görüşülen Belediyemize ait Silivri Selimpaşa Mahallesi, 535 ada, 4 nolu parseldeki 137,47 m2’lik belediyemiz hissesi satışının görüşülmesi ile ilgili Plan Bütçe ve İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 07.03.2011 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe- İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Selimpaşa Mahallesi, 535 ada, 4 parsel, toplam 520,00 m2’lik alan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde 2 Kat Konut Alanı olarak planlanmıştır. İmar Planı kararları gereği toplam 520,00 m2’lik yerdeki hissemize tekabül eden 137,47 m2’yi, ana parselden ayırarak müstakil bir parsel yapma ve müstakilen kullanım imkânı bulunmadığından, söz konusu parseldeki hissemizi diğer hissedarların ön alım hakkı bulunmak şartıyla, satışının yapılması ile ilgili gerekli kararın alınması hususu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” 2. Gündem maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.  

 

- İlçemiz Çayırdere- Beyciler- Kurfallı- Çeltik ve Fener Köylerindeki mevcut kapalı Pazar yerlerinin zemin betonlarının yapılmasının görüşüldüğü 3. Gündem maddesinin Plan Bütçe ve İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “İlçemiz Çayırdere Köyü, Beyciler Köyü, Kurfallı Köyü, Çeltik Köyü ve Fener Köyünde İl Özel İdaresi kaynakları ile yapılmakta olan ve tamamlanamayan mevcut kapalı Pazar yerlerinin zemin betonlarının tamamlanması için; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesi gereğince işin Belediyemizce yapılması,  komisyonumuz tarafından incelenerek uygun bulunmuştur.” Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-Gündemin 4. Maddesi olan Silivri-Tem Bağlantı Yolu ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşüldüğü İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Belediye Meclisimizin 05.11.2010 tarih ve 133 sayılı kararı ile uygun bulunan ve 576,42 hektarlık alanı kapsayan Silivri - Tem Bağlantı Yolu Doğu ve Batısı ile Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yeni oluşturulan İSKİ görüşü doğrultusunda taşkın riski taşıyan alanlarında dâhil edilerek 05.03.2009 onay tarihli 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi (Tem Otoyolu Güneyi) Nazım İmar Planı ve kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda yeniden hazırlanmış ve toplam 757 hektarlık alanı kapsayan “Silivri İlçesi - Tem Bağlantı Yolunun Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” 4. Gündem maddesi de oy birliğiyle kabul edildi.

 

-5. Gündem maddesinde görüşülen Silivri Gümüşyaka Mahallesi, 857 ada, 1 parselde bulunan belediyemize ait TAVAK’a tahsis edilen belediye hizmet binası ile ilgili Ek Protokol yapılması ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 07.03.2011 tarihli toplantısında, İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait, Silivri Gümüşyaka Mahallesi, 857 ada, 1 nolu parselin üzerinde bulunan ve Belediye Ek Hizmet Birimi olarak kullanılan binanın, Üniversite Binası olarak eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (h) bendine istinaden, Türk Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’na (TAVAK), 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak kullanım hakkı, Silivri Belediye Meclisinin almış olduğu 04.01.2010 tarih ve 3 nolu Meclis Kararı ile verilmiştir. Mevcut bina Bodrum Kat + Zemin Kat + 1 Normal Kat üzerine inşa edilmiş olup, yetersiz kalmaktadır. Ayrıca depreme karşı güçlendirilmesi de yapılmamıştır. Buna göre; söz konusu binanın gerek depreme karşı güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan ilave ek 2 katın da, Türk Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfınca (TAVAK) karşılanması suretiyle, Ek Protokole bağlı olarak yaptırılması konusunun görüşülerek, bu konuda Silivri Belediye Başkanına yetki verilmesini hususu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” 5. Gündem maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.  

 

- İlçemiz Kavaklı Mahallesi, 3249, 2375, 2374, 3021 ve 3022 nolu parsellerin belediyemizce Marmara Üniversitesine yapılan tahsisin iptal edilmesinin görüşüldüğü 6. Gündem maddesinin İmar ve Hukuk Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 07.03.2011 tarihli toplantısında, İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Kavaklı Mahallesi, 3249, 2375 ve 3022 no.lu parsellerin İstanbul Aydın Üniversitesine, üzerine üniversite kurulması amacıyla tahsis yapılması hususu komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür.” Gündemin 6. Maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-Gündemin 7. Maddesinde görüşülen İlçemiz Alipaşa Mahallesi, 4436, 4441 ve 4607 nolu parsellerin belediyemizce Marmara Üniversitesine yapılan tahsisin iptal edilmesi ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 07.03.2011 tarihli toplantısında, İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Kavaklı Mahallesi, 3249, 2375, 2374, 3021 ve 3022 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar Maliye Hazinesi mülkiyetinde olup, Marmara Üniversitesi yerleşkesi kurulmasına dair planlama çalışmalarının yapılması ve bu amaçla Üniversite Alanı olarak planlanması, mülkiyeti Belediyemize ait olan, Alipaşa Mahallesi, 4436, 4441 ve 4607 parsellerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. ve 17. maddesine göre, Marmara Üniversitesi’ne 25 yıllığına, Eğitim ve Öğretim amaçlı tahsis edilmesi, yine Belediyemiz mülkiyetindeki Ortaköy Mahallesi, 5 ada, 2 parselde kayıtlı olan taşınmazın üzerinde inşaatı henüz bitirilmemiş binayı, Eğitim ve Öğretim amaçlı kullanılmak üzere, Marmara Üniversitesine, 10 yıllığına tahsis edilmesi, 23.03.2010 tarihli Protokol ve Belediye Meclisimizin 09.04.2010 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği, 02.02.2011 tarih ve 107 sayılı yazısında, Belediyemiz ile Marmara Üniversitesi arasında düzenlenen 23.03.2010 tarihli protokolle Marmara Üniversitesi’ne, Eğitim ve Öğretim amaçlı tahsis edilen taşınmazlardan, Belediyemiz mülkiyetine ait olan, Alipaşa Mahallesi, 4436, 4441 ve 4607 parsellerin kendileri tarafından kullanılmayacağından tahsislerinin iptalini istemişlerdir. Söz konusu talebe istinaden, Belediyemizce Marmara Üniversitesi’ne tahsis edilen, Alipaşa Mahallesi, 4436, 4441 ve 4607 parsellerin tahsislerinin iptal edilmesi hususu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

 

-8. Gündem maddesinde görüşülen Silivri Gümüşyaka Mahallesi 11637 ve 11638 parsellerdeki çalışma protokolünün iptal edilmesi ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 07.03.2011 tarihli toplantısında, İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Gümüşyaka Mahallesi, 11637 ve 11638 parseller üzerinde üniversite yerleşkesi kurulması için yapılacak çalışmalara dayanak olarak, Silivri Belediye Başkanlığı ile İstanbul Aydın Üniversitesi arasında yapılan ve Silivri Belediye Meclisinin 05.02.2010 tarih ve 31 nolu kararı ile kabul edilen protokolün iptaline ilişkin,  gerekli kararın alınabilmesi hususu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” 8. Gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

 

- Mülkiyeti hazineye ait olan ilçemiz Kavaklı Mahallesi, 3249, 2375 ve 3022 nolu parsellerin üzerine üniversite kurulması amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesine tahsis yapılması konusunun görüşüldüğü 9. Gündem maddesinin İmar ve Hukuk Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 07.03.2011 tarihli toplantısında, İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Kavaklı Mahallesi, 3249, 2375, 2374, 3021 ve 3022 no.lu parsellerde kayıtlı taşınmazlar Maliye Hazinesi mülkiyetinde olup, Marmara Üniversitesi yerleşkesi kurulmasına dair planlama çalışmalarının yapılması ve bu amaçla Üniversite Alanı olarak planlanması, mülkiyeti Belediyemize ait olan, Alipaşa Mahallesi, 4436, 4441 ve 4607 parsellerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. ve 17. maddesine göre, Marmara Üniversitesi’ne 25 yıllığına, Eğitim ve Öğretim amaçlı tahsis edilmesi, yine Belediyemiz mülkiyetindeki Ortaköy Mahallesi, 5 ada, 2 parselde kayıtlı olan taşınmazın üzerinde inşaatı henüz bitirilmemiş binayı, Eğitim ve Öğretim amaçlı kullanılmak üzere, Marmara Üniversitesine, 10 yıllığına tahsis edilmesi, 23.03.2010 tarihli Protokol ve Belediye Meclisimizin 09.04.2010 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği, 28.02.2011 tarih ve 160-3608 sayılı yazısında, Belediyemiz ile Marmara Üniversitesi arasında düzenlenen 23.03.2010 tarihli protokolle Marmara Üniversitesi’ne, Eğitim ve Öğretim amaçlı tahsis edilen taşınmazlardan, Maliye Hazinesi mülkiyetine ait olan, Kavaklı Mahallesi, 3249, 2375, 2374, 3021 ve 3022 parsellerin kendileri tarafından kullanılmayacağından tahsislerinin iptalini istemişlerdir. Söz konusu talebe istinaden, Belediyemizce Marmara Üniversitesi’ne tahsis edilen, Kavaklı Mahallesi, 3249, 2375, 2374, 3021 ve 3022 parsellerin tahsislerinin iptal edilmesi hususu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” 9. Gündem maddesi muhalefet grubunun red oylarına karşılık, oy çokluğuyla meclisten geçti.

 

-Gündemin 10. Maddesinde görüşülen İlçemiz Gümüşyaka Mahallesi, 11637 ve 11638 nolu parsellerin üzerine üniversite yerleşkesi yapılması amacıyla Marmara Üniversitesine tahsis yapılması ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 07.03.2011 tarihli toplantısında, İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Gümüşyaka Mahallesi, 11637 ve 11638 nolu parsellerin üzerine üniversite yerleşkesi yapılması amacıyla Marmara Üniversitesine tahsis yapılması hususu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” Son gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner3196

banner3552

banner3212